Kleje budowlane i zaprawy klejowe - ADAMEX

Kleje i zaprawy klejowe

W ofercie naszego sklepu internetowego znajdziesz bogaty wybór klejów i zapraw klejowych, w tym: kleje do płytek, kleje do systemów ociepleń oraz kleje gipsowe. Produktów tych używa się do mocowania okładzin ściennych, a także podłogowych z ceramiki czy kamienia oraz do mocowania systemów ociepleń wykonywanych z wełny mineralnej lub płyt styropianowych. Klejów gipsowych używa się natomiast do mocowania płyt gipsowo-kartonowych, a także zespolonych do ścian wewnątrz budynków. Sprawdzą się również podczas montażu izolacji termicznej i akustycznej na ścianach lub sufitach. Masa gipsowa najlepiej współpracuje z podłożami z cegieł, bloczków, betonu, betonu komórkowego oraz pustaków.

Wśród zapraw budowlanych dużą popularnością cieszą się zaprawy klejowe, które stanowią mieszankę wody oraz materiału spoinującego z zawartością kruszywa. Wykorzystuje się je do zespajania elementów budowlanych, a także zabezpieczania elementów budynków, wykańczania komponentów budowlanych czy wypełniania spoin. Zaprawy klejowe mogą być także stosowane do renowacji lub jako podkład gruntujący pod tynki cienkowarstwowe.

Klu­czowe czyn­niki, które trzeba wziąć pod uwagę, kupu­jąc kleje lub zaprawy kle­jowe to: wiel­kość pły­tek, ich rodzaj, typ podłoża, a także warunki atmos­fe­ryczne, na których przyj­dzie nam pra­co­wać.

Zaprawy kle­jowe do pły­tek swoją jakość zawdzię­czają małym czą­steczką cementu, które zapew­niają dosko­nałe wią­za­nie.

Kleje dzięki swoim wła­ści­wo­ścią mogą mieć dodat­kowo zwięk­szoną ela­stycz­ność, ognio­od­por­ność lub wodo­od­por­ność.

Zobacz jak dobrać pra­wi­dłowo klej do Two­ich potrzeb. Dzięki wie­lo­let­niemu doświad­cze­niu w branży budow­la­nej posia­damy zarówno naj­lep­szej jako­ści mate­riały, jak i narzę­dzia oraz wie­dzę, którą dzie­limy się chęt­nie z klien­tami naszego sklepu.

 

Rodzaje kle­jów, ozna­cze­nia sto­so­wane

Wyróż­niamy trzy typy klejów, które są ozna­czane sym­bo­lami lite­ro­wymi: cemen­towe (C), dys­per­syjne (D), reak­tywne (R.). Prócz typów, sto­su­jemy dwie klasy pro­duk­tów ozna­czone cyframi 1 lub 2. W tym przy­padku 1 to klej nor­mal­nie wią­żący, nato­miast 2 to klej o podwyż­szo­nej przy­czep­no­ści. Inne sto­so­wane ozna­cze­nia na opa­ko­wa­niach to wydłu­żony czas otwarcia (E), szybkowią­żący (F) cha­rak­te­ry­zu­jący się obni­żo­nym spły­wem (T). Klej jest dodat­kowo odporny na odkształ­ca­nie, ozna­cza się sym­bo­lem S1.

Pro­du­cenci sto­sują również podział na zaprawy cien­ko­war­stwowe (od 2 mm do 5 mm) sto­so­wane na powierzch­nie gład­kie, śre­dnio­war­stwowe (od 4 mm do 20 mm) i gru­bo­war­stwowe (ponad 2 cm), któ­rych uży­wamy na powierzch­niach nie rów­nych, niwe­lu­jąc w ten spo­sób nie­rów­no­ści.

Płytki cera­miczne okre­śla się rów­nież stop­niem nasią­kli­wo­ści. Jest to ważne przy wybo­rze koloru kleju, ponie­waż wsią­ka­jący klej może wnik­nąć w kamień, powo­du­jąc jego odbar­wie­nie.

  

Przy­go­to­wa­nie zaprawy kle­jowej 

Przy­go­to­wu­jąc zaprawę kle­jową, istotne jest postę­po­wa­nie według zale­ceń pro­du­centa. Szcze­gól­nie ważne jest dola­nie odpo­wied­niej ilo­ści wody, spraw­dze­nie czasu wią­za­nia kleju, a także spo­sób i gru­bość nakła­da­nej war­stwy na powierzch­nie.

Dzięki tym wska­zów­kom zaosz­czę­dzimy wiele czasu i ner­wów pod­czas mon­tażu pły­tek cera­micz­nych.

Aktywne filtry

20,24 zł
Produkt dostępny

Zaprawa klejowa Ceresit CM11 to idealny produkt, który może zostać wykorzystany do przyklejania glazury w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności. Cienkowarstwowa i szybkowiążąca zaprawa może być użyta zarówno na powierzchniach poziomych jak i pionowych - brak spływu. Preparat zasycha już po dobie, więc następnego dnia po nałożeniu, pomieszczenie jest gotowe do użytku.


11,30 zł
Produkt dostępny

Zaprawa klejowa CM11 to idealny produkt, który może zostac wykorzystany do przyklejania glazury w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności. Cienkowarstwowa i szybkowiążąca zaprawa może byc użyta zarówno na powierzchniach poziomych jak i pionowych - brak spływu. Preparat zasycha juz po dobie, więc nastepnego dnia po nałożeniu, pomieszczenie jest gotowe do uzytku.

Właściwości:
- Wydajność: 4,2kg/m2
- Pełne utwardzenie: 24h
- Czas wiązania: 10min

22,68 zł
Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie - zapytaj o dostępność 501 577 627

Zaprawa klejowa Atlas Plus
nada się do przestrzeni zamkniętych wewnątrz budynku. Produkt wykorzystywany jest do klejenie płytek
w łazience, kuchni przedpokoju jak i nowoczesnym salonie. Atlas plus posiada neutralny biały kolor, który zapobiega powstawaniu nieestetycznych
plam na płytkach


20,98 zł
Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie - zapytaj o dostępność 501 577 627

Wysokiej jakości klej ATLAS PLUS, dzięki nowej technologii związków polimerowych, zachowuje trwałość przez długie lata.

Dzięki tej technologii klej charakteryzuje się wysoką przyczepnością różnego rodzaju okładzin do podłoży trudnych oraz krytycznych. Stosowany nawet na powierzchniach, które są narażone na drgania i odkształcenia. Atlas plus posiada doskonałe parametry robocze i aplikacyjne, a przy stosowaniu nie ma efektu wciągania, ani spływu dla okładzin wielkoformatowych.

20,24 zł
21,14 zł -4,23%
Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie - zapytaj o dostępność 501 577 627

Zaprawa klejąca do ociepleń na cemencie białym Gabit TERMO PLUS 1.4 służy do mocowania płyt styropianowych (EPS) do mineralnych podłoży budowlanych oraz do wykonywania warstwy zbrojonej pod wyprawę tynkarską, w bezspoinowych ociepleniach budynków nowo wznoszonych oraz eksploatowanych. Zaprawa Gabit TERMO PLUS 1.4 może być używana do prac ociepleniowych z wykorzystaniem styropianu grafitowego, pod warunkiem ścisłego przestrzegania zaleceń zawartych w Karcie Technicznej Wyrobu i/lub instrukcji dostępnej na stronie solbet.pl.