Kleje budowlane i zaprawy klejowe - ADAMEX

Kleje i zaprawy klejowe

W ofercie naszego sklepu internetowego znajdziesz bogaty wybór klejów i zapraw klejowych, w tym: kleje do płytek, kleje do systemów ociepleń oraz kleje gipsowe. Produktów tych używa się do mocowania okładzin ściennych, a także podłogowych z ceramiki czy kamienia oraz do mocowania systemów ociepleń wykonywanych z wełny mineralnej lub płyt styropianowych. Klejów gipsowych używa się natomiast do mocowania płyt gipsowo-kartonowych, a także zespolonych do ścian wewnątrz budynków. Sprawdzą się również podczas montażu izolacji termicznej i akustycznej na ścianach lub sufitach. Masa gipsowa najlepiej współpracuje z podłożami z cegieł, bloczków, betonu, betonu komórkowego oraz pustaków.

Wśród zapraw budowlanych dużą popularnością cieszą się zaprawy klejowe, które stanowią mieszankę wody oraz materiału spoinującego z zawartością kruszywa. Wykorzystuje się je do zespajania elementów budowlanych, a także zabezpieczania elementów budynków, wykańczania komponentów budowlanych czy wypełniania spoin. Zaprawy klejowe mogą być także stosowane do renowacji lub jako podkład gruntujący pod tynki cienkowarstwowe.

Klu­czowe czyn­niki, które trzeba wziąć pod uwagę, kupu­jąc kleje lub zaprawy kle­jowe to: wiel­kość pły­tek, ich rodzaj, typ podłoża, a także warunki atmos­fe­ryczne, na których przyj­dzie nam pra­co­wać.

Zaprawy kle­jowe do pły­tek swoją jakość zawdzię­czają małym czą­steczką cementu, które zapew­niają dosko­nałe wią­za­nie.

Kleje dzięki swoim wła­ści­wo­ścią mogą mieć dodat­kowo zwięk­szoną ela­stycz­ność, ognio­od­por­ność lub wodo­od­por­ność.

Zobacz jak dobrać pra­wi­dłowo klej do Two­ich potrzeb. Dzięki wie­lo­let­niemu doświad­cze­niu w branży budow­la­nej posia­damy zarówno naj­lep­szej jako­ści mate­riały, jak i narzę­dzia oraz wie­dzę, którą dzie­limy się chęt­nie z klien­tami naszego sklepu.

 

Rodzaje kle­jów, ozna­cze­nia sto­so­wane

Wyróż­niamy trzy typy klejów, które są ozna­czane sym­bo­lami lite­ro­wymi: cemen­towe (C), dys­per­syjne (D), reak­tywne (R.). Prócz typów, sto­su­jemy dwie klasy pro­duk­tów ozna­czone cyframi 1 lub 2. W tym przy­padku 1 to klej nor­mal­nie wią­żący, nato­miast 2 to klej o podwyż­szo­nej przy­czep­no­ści. Inne sto­so­wane ozna­cze­nia na opa­ko­wa­niach to wydłu­żony czas otwarcia (E), szybkowią­żący (F) cha­rak­te­ry­zu­jący się obni­żo­nym spły­wem (T). Klej jest dodat­kowo odporny na odkształ­ca­nie, ozna­cza się sym­bo­lem S1.

Pro­du­cenci sto­sują również podział na zaprawy cien­ko­war­stwowe (od 2 mm do 5 mm) sto­so­wane na powierzch­nie gład­kie, śre­dnio­war­stwowe (od 4 mm do 20 mm) i gru­bo­war­stwowe (ponad 2 cm), któ­rych uży­wamy na powierzch­niach nie rów­nych, niwe­lu­jąc w ten spo­sób nie­rów­no­ści.

Płytki cera­miczne okre­śla się rów­nież stop­niem nasią­kli­wo­ści. Jest to ważne przy wybo­rze koloru kleju, ponie­waż wsią­ka­jący klej może wnik­nąć w kamień, powo­du­jąc jego odbar­wie­nie.

  

Przy­go­to­wa­nie zaprawy kle­jowej 

Przy­go­to­wu­jąc zaprawę kle­jową, istotne jest postę­po­wa­nie według zale­ceń pro­du­centa. Szcze­gól­nie ważne jest dola­nie odpo­wied­niej ilo­ści wody, spraw­dze­nie czasu wią­za­nia kleju, a także spo­sób i gru­bość nakła­da­nej war­stwy na powierzch­nie.

Dzięki tym wska­zów­kom zaosz­czę­dzimy wiele czasu i ner­wów pod­czas mon­tażu pły­tek cera­micz­nych.

Przepraszamy za niedogodności.

Wyszukaj ponownie to co szukasz