Regulamin

ADAMEX PAWEŁ I MARIOLA STĘPNIAK Sp.k. Grodzisk Mazowiecki 05-825 ul. Żyrardowska 24B nip: 529-179-40-41

Zamówienia

1. Sklep internetowy www.eadamex.pl umożliwia Klientom:

 • dokonywanie rezerwacji towarów oferowanych w oddziałach ADAMEX.
 • składanie zamówień na produkty w sklepie internetowym www.eadamex.pl 
 • uzyskanie informacji o towarach, które są dostępne w sklepie internetowym oraz w oddziałach.

2. Wszelkie informacje dotyczące produktów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.eadamex.pl kierowane przez Adamex do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.

3. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.eadamex.pl.

4. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego zatwierdzeniem.

5. Status „przygotowanie w toku” świadczy o przyjęciu zamówienia do realizacji.

6. W przypadku braku towaru na stanie, który określony jest komunikatem "zapytaj o termin dostawy", cena produktu na stronie internetowej może się różnić od rzeczywistej ceny produktu. Cena  ustalana jest po otrzymaniu produktu w jednym z oddziałów sklepu stacjonarnego.

7. W przypadku produktów zakupionych na paletach, koszt zamówienia może zostać podwyższony o wartość palet.

8. Ceny produktów prezentowanych na stronie internetowej www.eadamex.pl mogą różnić się od cen w sklepach stacjonarnych Adamex Sp.k..

Dostawa

1. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.eadamex.pl dostarczany jest za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników wybranych w toku składania oferty zakupu.

2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:

 • czas realizacji zamówienia (forma płatności, wystawienie dokumentów sprzedaży, kompletowanie przesyłki oraz pakowanie paczki)
 •  czas dostawy zależny jest od wybranego sposobu dostarczenia.

3. Faktury wystawiane są w dacie przygotowania towaru do wysyłki.

4. Po wysyłce towaru wydawana jest faktura VAT a dla wybranych produktów dokument gwarancyjny producenta. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić takie zdarzenie za pomocą wiadomości e-mail.

5. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń powinny zostać podjęte wszelkie czynności niezbędne do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, ADAMEX zaleca sporządzić protokół szkodowy.

6. Towar zamówiony z opcją "płatność przy odbiorze" jeśli został nieodebrany w ciągu 7 dni roboczych zostaje przekazany do dalszej sprzedaży.

7. Klient zobowiązany jest odebrać zamówienie "opłacone z góry" w ciągu 7 dni roboczych. W przypadku zwłoki z odbiorem naliczona zostanie opłata, której cennik znajduje się w regulaminie.

8. Koszt składowania towaru wynosi minimum 25 zł netto za każdą rozpoczętą dobę i uzależniony jest od powierzchni jaką zajmuje na placu.

Sposoby płatności

1. Płatność za towar:

 • W momencie odbioru towaru:

Gotówką i kartą w przypadku odbioru towaru przez klienta osobiście z płatnością w oddziale.

Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku wybrania opcji „płatność za pobraniem”.

 •  Przed wydaniem towaru:

 Przelewem elektronicznym Przelewy24

 Przelewem zwykłym na podane konto bankowe

2. W przypadku wybrania sposobu płatności – kartą kredytową lub przelewem, Klient powinien opłacić rachunek natychmiastowo, a w przypadku płatności za pobraniem - przy odbiorze.

3. Ceny na stronie internetowej mogą się różnić od cen w sklepach stacjonarnych.

Zwrot towaru przez konsumenta

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie - formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. ustawy.

2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Upływanie terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

 • dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
 • obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
 • polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
 • dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

4. Zwrot rzeczy do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy.

5. Koszt zwrotu rzeczy ponosi konsument. ADAMEX nie zwraca konsumentowi kosztów przesyłki.

6. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ww. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), w tym w odniesieniu do umów:

 •  o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 •  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 •  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 •  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 •  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8. ADAMEX nie stosuje towarów zastępczych.

Gwarancja Jakości

1. ADAMEX udziela Nabywcy towaru gwarancji jakości na sprawne działanie towaru przedstawionego na dokumencie sprzedaży. Okres Gwarancji wskazany jest w tabeli specyfikacji gwarancji (wyrażony w postaci xx, gdzie xx to liczba miesięcy) oraz liczy się od daty zakupu sprzętu. Sprzęt posiadający Gwarancję Producenta i wyrażony w tabeli specyfikacji GPxx, nie podlega warunkom gwarancyjnym ADAMEX i powinien być serwisowany wyłącznie w punktach serwisowych wskazanych przez Producenta zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej Producenta dostarczonej wraz z towarem.

2. Obowiązkiem gwaranta jest naprawienie wadliwej rzeczy, a w zależności od decyzji serwisu wymiana lub zwrot pieniędzy.

3. Należy zachować dowód zakupu towaru, który został wydany przez sprzedawcę oraz załączyć wskazany dokument w przypadku reklamowania towaru w oparciu o gwarancję udzieloną przez ADAMEX.

4. Niniejsza gwarancja jakości ma zastosowanie do towarów nabywanych na podstawie umów sprzedaży zawieranych pomiędzy ADAMEX S.C. PAWEŁ I MARIOLA STĘPNIAK a Klientami.

5. Gwarancja obowiązuje tylko na terenie Polski.

6. Uprawnienia Nabywcy towaru z tytułu udzielonej Gwarancji wygasają automatycznie: 

w przypadku gdy uszkodzenia lub wady towaru powstały na skutek: szkodliwego promieniowania, jakiegokolwiek urazu mechanicznego, zwarciem instalacji elektrycznej; w przypadku stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb lub numerów seryjnych towaru albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację towaru; po upływie okresu Gwarancji; w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania lub wymiany towaru lub którejkolwiek z jego części przez Klienta lub podmiot inny niż ADAMEX; w przypadku eksploatacji towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz wskazówkami ADAMEX i Producenta towaru; w przypadku braku odpowiedniej konserwacji towaru, zgodnie ze wskazówkami ADAMEX i producenta towaru.

7. Zgłoszenie wady towaru przez Klienta i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez ADAMEX oświadczenia Klienta o zgłoszeniu wady towaru wadliwego. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Serwis, który stwierdzi cz czyjej winy nastąpiła usterka. ADAMEX rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. W przypadku konieczności wysłania wadliwego towaru lub jego części do specjalistycznych serwisów okres rozpatrywania zgłoszenia gwarancyjnego może zostać wydłużony do 28 dni roboczych.

8. Sposób dostarczenia sprzętu do naprawy gwarancyjnej:

- klient jest zobowiązany wysłać sprzęt na koszt ADAMEX za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub InPost.

- lub dostarcza towar własnym staraniem do oddziału ADAMEX w Błoniu lub Grodzisku Mazowieckim.

9. W przypadku, gdy w toku analizy zasadności reklamacji i oględzin wadliwego towaru lub jego części, ADAMEX stwierdzi, iż naruszono warunki udzielonej gwarancji, w szczególności towar lub jego części zostały zmodyfikowane w zakresie właściwości fizycznych lub prawnych, ADAMEX poinformuje o tym Klienta, zwracając Klientowi wadliwy towar na jego koszt i ryzyko, a Klient zobowiązany jest do pokrycia poniesionych przez ADAMEX kosztów.

10. ADAMEX nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej. 

11. Wadliwy towar Klient powinien dostarczyć ADAMEX w oryginalnym, opakowaniu, w którym towar został odebrany przez Klienta, wraz ze wszystkimi elementami dostarczonymi Klientowi, w szczególności dokumentacją, kablami. Wadliwy towar Klient może dostarczyć w opakowaniu zastępczym, które będzie zapewniało odpowiedni poziom ochrony towaru podczas transportu.

12. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego względem sprzedawcy towaru konsumpcyjnego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Reklamacje

1. Jeżeli zakupiony towar zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa ADAMEX. Zgłoszona wada towaru podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada towaru istniała w chwili jego wydania.

2. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu.

3. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.

4. Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. Wskazane jest dołączenie do towaru szczegółowego opisu występujących wad wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień. Towar posiadający gwarancję producenta nie podlega warunkom gwarancyjnym ADAMEX i może być serwisowany w punktach autoryzowanych wskazanych przez producenta zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej wydanej przez producenta.

5. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zawarcia umowy (np. kopię dokumentu sprzedaży) i oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli została wydana z towarem (gwarancja producenta). W przypadku ich braku ADAMEX rozpatruje reklamację, o ile sprzedaż towaru zostanie potwierdzona w ADAMEX.

6. Gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, sprzedawca odpowiada za wady towaru w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 1 roku.

7. Jeżeli towar nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury reklamacyjnej, ADAMEX uprawniony jest do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie towaru.