Ochrona danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Adamex S.C. Paweł i Mariola Stępniak z siedzibą 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Żyrardowska 24B

2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych może Pan/ Pani skontaktować się w następujący sposób :

a) listownie na adres 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Żyrardowska 24B;

b) przez e-mail: rodo@adamex-bdh.pl

3. Administrator danych osobowych – Adamex S.C. Paweł i Mariola Stępniak przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a.i.1.a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Adamex S.C.

a.i.1.b) realizacji zawartych umów sprzedaży;

a.i.1.c) reklamacji towarów zakupionych;

a.i.1.d) prowadzenie marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług;

a.i.1.e) w pozostałych przypadkach Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a.i.1.a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

a.i.1.b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Adamex S.C. Paweł i Mariola Stępniak przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Adamex S.C. Paweł i Mariola Stępniak - dostawcy usług IT, producenci towarów handlowych, windykacja należności, biuro rachunkowe, 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) dostępu do swoich danych osobowych;

b) ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

d) prawo do przenoszenia danych;

e) prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Adamex S.C. Paweł i Mariola Stępniak Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

12. Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać profilowaniu, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji usług reklamowych i marketingowych oraz podjęcia decyzji o udzieleniu Pani/Panu rabatu sprzedażowego. W ramach profilowania analizowane mogą być przede wszystkim Pani/Pana wcześniejsze decyzje zakupowe, w oparciu o które będziemy podejmować próby dopasowania przyszłej oferty. Profilowanie pozwala nam także na udzielenie odpowiedniego rabatu, którego przyznanie oraz wysokość zależne są w szczególności od zgromadzonych i opracowanych danych dotyczących Pani/Pana osoby”